ทุกความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญที่ดี

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารและทิศทางการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

citizen.jpg

โพลรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เผยอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกของประเทศ

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวนมากถึง 19,441 คน พบว่า 

ประชาชนรับทราบว่าจะมีการออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ถึง 86.9 %

ประชาชนจะออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ถึง 77.9%

ขณะที่ ไม่รับ แค่ 22% ระบุภาคใต้ประชาชนใช้สิทธิรับร่างฯ สูงสุด

และประชาชนไม่ทราบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมากถึง 35.7%

รวมบทความ "นานาทัศนะกับรัฐธรรมนูญไทย"

nation.gif

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)

100.jpg

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสถานิติบัญญัติแล้ว

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปประเด็นความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

pp.jpg

ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย ได้ประมวลสรุป ประเด็นความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

ได้แก่ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นเกี่ยวกับวุฒิสภา และประเด็นด้านองค์กรอิสระ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด

ข้อเสนอผลงานวิจัยโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง

ข้อเสนอว่าด้วยระบบเลือกตั้งและสถาบันการเมือง  โดย ผศ.สิริพรรณ นกสวน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ข้อเสนอว่าด้วยองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ข้อเสนอว่าด้วย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย  อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

มาตรการหนุนเสริมในการปฏิรูปการเมือง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และ พรรคแผ่นดินไทย

tv.jpg

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai Politics Research Center

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะผู้บริหารพรรคเป็นเวลา5 ปี ตลอดจนให้ยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคเล็กที่ได้รับการว่าจ้างจากพรรคไทยรักไทยให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อันได้แก่ พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 9:0 เป็นอันจบสิ้นตำนานแห่งพรรคประชานิยม "คิดใหม่ทำใหม่"

อัยการสูงสุดยื่นคำร้องรวมสามคำร้องลงวันที่ 6 ก.ค. 2548 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย อ่านรายละเอียด

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า

incourt.jpg

เผยแพร่ โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai Politics Research Center

เรื่องพิจารณาที่ 19/2549 เรื่องพิจารณาที่ 23/2549 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ระหว่างอัยการสูงสุด ผู้ร้อง พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ผู้ถูกร้อง เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า อัยการสูงสุด ผู้ร้อง พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ถูกร้อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ อ่านต่อ

ผลการสำรวจความคิดเห็น(โพล)ของประชาชนที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ2550 ครั้งที่1

flaghand.jpg

จัดทำโดย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแห่งศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย

(Thai Politics Research Center) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด

หนังสือคู่มือคนไทย "ประชาธิไตยใช้ได้จริงๆ"

coverbook

จัดทำโดย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแห่งศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย

(Thai Politics Research Center) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย