ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสถานิติบัญญัติแล้ว

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเนื้อหาในรูปไฟล์Word คลิกที่นี่