ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย