ทุกความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญที่ดี

ลดอำนาจรัฐ-เพิ่มมาตรการการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง

money2.jpg

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่าน

ก้าวหนึ่งของการเมืองไทยที่ต้องทบทวนก่อนที่จะก้าวไปสู่รัฐธรรมนูญ 2550

democracy.jpg

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่าน

บทสรุปความคิดเห็นประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญ 2550จากเครือข่ายภาคประชาชน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2550)

bulitconsti.jpg

จากการลงศึกษาในภาคสนามของศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย( Thai Politics Research Center ) ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และจากข้อมูลที่เครือข่ายต่าง ๆ ช่วยประสานงานจัดหาให้ทางศูนย์ (ในช่วงก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญจะเผยแพร่) ได้มีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งในด้านของการให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ ด้านโครงสร้างทางการเมือง และรวมถึงการเรียกร้องในเรื่องของปากท้อง ดังนี้

แบบสอบถามและคู่มือรัฐธรรมนูญ

constitue_0.jpg

แบบสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ต่อประเด็นในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และคู่มือรัฐธรรมนูญ โดย อ.สิริพรรณ นกสวน แห่งศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai Politics Research Center

ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

singdam.jpg

ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย โดยคณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูล ในความรับผิดชอบของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ฉบับรับฟังความคิดเห็น

coverconbook50.jpg

ร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ฉบับรับฟังความคิดเห็น โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ประกอบตารางแสดงการเปรียบเทียบร่างฯกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และคำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟังความคิดเห็น

เผยแพร่ โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai Politics Research Center