Tags - หมวดหมู่

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารและทิศทางการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

โพลรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เผยอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกของประเทศ

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวนมากถึง 19,441 คน พบว่า 

ประชาชนรับทราบว่าจะมีการออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ถึง 86.9 %

ประชาชนจะออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ถึง 77.9%

ขณะที่ ไม่รับ แค่ 22% ระบุภาคใต้ประชาชนใช้สิทธิรับร่างฯ สูงสุด

และประชาชนไม่ทราบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมากถึง 35.7%

รวมบทความ "นานาทัศนะกับรัฐธรรมนูญไทย"

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสถานิติบัญญัติแล้ว

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือคู่มือคนไทย "ประชาธิไตยใช้ได้จริงๆ"

จัดทำโดย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแห่งศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย

(Thai Politics Research Center) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลดอำนาจรัฐ-เพิ่มมาตรการการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่าน

ก้าวหนึ่งของการเมืองไทยที่ต้องทบทวนก่อนที่จะก้าวไปสู่รัฐธรรมนูญ 2550

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่าน

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของอนุฯ การมีส่วนร่วมฯ

08/05/2007 - 00:00
09/05/2007 - 16:00

คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ 43 เครือข่าย เพื่อระดมประเด็นต่าง ๆ และแนวทางการด

การสัมมนาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

23/04/2007 - 00:00
23/04/2007 - 16:00

ณ โรงเเรมเวล อ.เมือง นครปฐม จัดโดย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ติดต่อ นายไพศาล ปราการรัตน์ 081-6331468