หนังสือ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสถานิติบัญญัติแล้ว

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือคู่มือคนไทย "ประชาธิไตยใช้ได้จริงๆ"

จัดทำโดย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแห่งศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย

(Thai Politics Research Center) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย