รายงาน

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารและทิศทางการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

โพลรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เผยอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกของประเทศ

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวนมากถึง 19,441 คน พบว่า 

ประชาชนรับทราบว่าจะมีการออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ถึง 86.9 %

ประชาชนจะออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ถึง 77.9%

ขณะที่ ไม่รับ แค่ 22% ระบุภาคใต้ประชาชนใช้สิทธิรับร่างฯ สูงสุด

และประชาชนไม่ทราบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมากถึง 35.7%