สัมมนา

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของอนุฯ การมีส่วนร่วมฯ

08/05/2007 - 00:00
09/05/2007 - 16:00

คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ 43 เครือข่าย เพื่อระดมประเด็นต่าง ๆ และแนวทางการด