ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)

100.jpg

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสถานิติบัญญัติแล้ว

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเนื้อหาในรูปไฟล์Word คลิกที่นี่

ไฟล์แนบขนาด
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 2550.pdf736.19 KB
ร่างรัฐธรรมนูญ (เนื้อหา).doc767 KB
สารประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ.doc182.5 KB
คำนำร่างรัฐธรรมนูญ50ฉบับลงประชามติ.doc20.5 KB
ปกร่างรัฐธรรมนูญ50ฉบับลงประชามติ.pdf2.1 MB
ร่างรัฐธรรมนูญ50ฉบับลงประชามติ(รูปเล่มทั้งหมด).zip2.39 MB